Hva er hovedtrekkene i Elsevier-avtalen?

Avtalen omtales som en pilotavtale. Den vil løpe i to år og inkluderer følgende:

  • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection.
  • Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019. Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert.
  • Piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler.
  • Rundt 400 tidsskrifter eid av akademiske foreninger, og også tredjepartstitlene Cell Press og Lancet er ikke en del av avtalen. Elsevier og Unit har imidlertid avtalt å kontakte foreningene for tidsskriftene som er mest relevante for Norge for å informere dem om piloten og å for å be om at de deltar i denne.
  • Det er ingen økning i kostnader, og ingen standard publiseringsavgift.
  • Varige tilgangsrettigheter ("perpetual access") inkludert på samme vilkår som tidligere.
  • Vesentlige besparelser for institusjonene sammenlignet med tidligere. Dette er beregnet ut fra at en rekke institusjoner tidligere betalte for å kjøpe fri artikler, og et stort antall av disse vil nå være inkludert i avtalen.

 

FORKLARING AV AVTALEN

Generelt

Deltakerne i avtalen får lesetilgang til Science Direct Freedom Collection (SD FC) som tidligere år, men nå er det også inkludert i avtalen mulighet for forfattere å publisere åpent (open access).

 

Kostnadsnøytralitet

I avtalen som nå er inngått er prisøkningen redusert i forhold til den tidligere abonnementsavtalen (2014—18).

 

Lisens

Lisensavtale 2019-2020 mellom Unit og Elsevier

 

Hvem er omfattet av avtalen?

Liste over deltakerinstitusjoner

Lese artikler

Deltakerne i avtalen, 44 norske institusjoner, har lesetilgang til SD FC som omfatter rundt 2500 tidsskrifter.

Publisere artikler

Deltakerinstitusjonene har mulighet til å publisere totalt 1850 artikler per år i 1826 av Elseviers tidsskrifter. Disse 1826 tidsskriftene er altså omfattet av avtalen.

Det er 409 tidsskrifter som ikke er omfattet av avtalen.  Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiseringsavgift (APC) som før.

 

Hva med norske forskere som ikke er tilknyttet en deltakerinstitusjon?

Generelt er det ingen endringer for forskere som ikke er tilknyttet en deltakerinstitusjon:

Forskere utenfor avtalen har ikke lesetilgang til SD FC, men biblioteket kan abonnere på enkelttitler hos Elsevier. I mange tilfeller må forskeren kjøpe enkeltartikler eller få tilgang til artikler via et større bibliotek som er tilknyttet avtalen.

Alle norske forskere har nå som før mulighet til å publisere i alle Elseviers tidsskrifter. Er forskeren ikke tilknyttet en deltakerinstitusjon (eller tidsskriftet ikke er blant de 1826 som er omfattet av avtalen) vil det imidlertid kreves publiseringsavgift.

 

Hvordan kan man melde seg inn i avtalen?

Unit er i dialog med Elsevier om hvordan man inkluderer nye medlemsinstitusjoner i avtalen. 

 

Hvilke titler er omfattet av avtalen, og hvilke er det ikke?

Tittellistene i lenkene under gjelder tilganger og rettigheter deltakerinstitusjonene har:

 

Cell Press og The Lancet

Det er ikke mulig å publisere artikler åpent uten ekstra kostnader i titler fra Cell Press og The Lancet. Dette utgjør totalt 47 titler.

Når det gjelder lesetilgang, er The Lancet en del av SD FC, og det er derfor lesetilgang til fire titler.

Derimot er ikke Cell Press en del av SD FC, og det gis derfor ikke lesetilgang. Cell Press er imidlertid ikke tatt ut i forbindelse med denne avtalen – nå som tidligere må institusjoner/forskere inngå egne avtaler dersom de ønsker tilgang til disse tidsskriftene.

 

Tidsskrifter fra akademiske foreninger

Elsevier administrerer en del titler fra akademiske/lærde foreninger (learned societies). Disse foreningene eier tidsskriftene sine selv, og 400 slike tidsskrift er inkludert i lesetilgang gjennom SD FC. De kan altså leses av alle deltakerinstitusjoner. Imidlertid har de lærde foreningene ikke gitt sin tilslutning til hvorvidt norske forskere kan publisere i disse tidsskriftene som en del av avtalen (dvs. åpen publisering uten ekstra kostnad). Merk at dette ikke betyr at foreningene har avvist å la norske forskere publisere i sine tidsskrift, de har foreløpig ikke blitt kontaktet for å få dette avklart. Med bakgrunn i statistikk har Unit utarbeidet en oversikt over hvilke tidsskrift som er mest relevante for Norge, og disse tidsskrifteierne vil bli kontaktet av Elsevier i løpet av avtaleperioden for å be dem om å delta i piloten.

 

Hvor mange artikler kan den enkelte institusjon publisere?

Avtalen inkluderer altså publisering av totalt 1850 artikler per år. Skulle det bli nødvendig, vil Unit beregne kvoter for antall artikler den enkelte institusjon kan publisere, basert på hva institusjonene har publisert tidligere. Dette kan justeres mot slutten av året.

Avtalen har tilbakevirkende kraft, det vil si at antall artikler som kan publiseres åpent gjelder fra januar 2019. Elsevier vil kontakte forskere for å tilby konvertering til åpen tilgang for artikler som allerede er publisert. Hvis en publiseringsavgift er blitt innbetalt til Elsevier for åpen publisering i 2019 før denne avtalen trådte i kraft, har Elsevier tilbudt å kontakte forfatteren og tilbakebetale den innbetalte publiseringsavgiften.

 

Korresponderende forfattere

Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med en CC-lisens (de tilbyr to varianter) fra januar 2019, altså med tilbakevirkende kraft. Med «norsk korresponderende forfatter» menes at vedkommende er ansatt ved en av deltakerinstitusjonene i avtalen.

Korresponderende forfatter (corresponding author) er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning.

Korresponderende forfatter melder inn denne rollen når han/hun registrerer artikkelen i Elseviers dashboard.  Vedkommende vil bli godkjent når han/hun oppgir en av deltakerinstitusjonene som arbeidssted.

 

Hvilke artikler kan inngå i avtalen?

Elsevier regner forfatterens innleveringsdato (submission date) som gjeldende. Det er avgjørende at denne er innenfor avtaleperioden (1.1.2019 – 31.12.2020) for å telle med. Innleveringsdatoen er entydig og kontrollert av forfatteren. Godkjennings- og publiseringsdatoene vil avhenge av arbeidsflyten og prosessene i tidsskriftene.

Hvis forfatteren velger å publisere i et tidsskrift der publiseringsavgift må betales, bekrefter Elsevier at det er prisen som ble presentert ved innlevering av artikkelen som gjelder. På denne måten blir forfatteren ikke konfrontert med en høyere pris dersom prisen på APC går opp i løpet av den redaksjonelle gjennomgangsprosessen.

Når det gjelder OA-publisering med tilbakevirkende kraft, vil Elsevier tilby å konvertere artikler som ble publisert tidligere i 2019 til åpen tilgang. Det betyr i praksis at Elsevier kan åpne artiklene som er publisert, men ikke åpent tilgjengelig, i perioden etter 1. januar 2019 og frem til avtalestarten.

Elsevier tilbyr også å tilbakebetale publiseringsavgifter for åpen publisering som er betalt inn fra 1.1.2019 frem til avtalestart den 6.5.2019.

 

CC-lisenser

Avtalen tillater publisering med to forskjellige typer delingslisenser fra Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en CC-lisens. Mer forklaring finner du på denne nettsiden, under avsnittet «Bruk av lisenser».

 

Plan S-kompatibilitet

Dagens avtale er ikke kompatibel med Plan S i den forstand at Elsevier med avtalen har konvertert tidsskriftene sine til full åpen tilgang for alle. Elsevier har imidlertid uttalt at de mener å oppfylle intensjonene i Plan S, og Unit opplever avtalen som en overgangsavtale mot dette målet. Avtalen vil gi gode datagrunnlag til å evaluere og planlegge framtidige ordninger av denne typen.  Det er også derfor avtalen omtales som en «pilot».

 

Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

Deltakerinstitusjonene har sluttet seg til at de vil se på løsninger for å få publisert åpent også utover avtalen, og derved vurdere eventuelle kostnader på institusjonsnivå. Rammene for den framforhandlete avtalen er imidlertid i samsvar med hva som publiseres ved norske institusjoner.

 

Hvem gjør hva?

Unit administrerer avtalen for SD FC med deltakerinstitusjonene som et konsortium. Denne administrasjonen gjøres på overordnet nivå, altså det som angår medlemskap i konsortiet, fakturering og fordeling av kvoter.

Det enkelte bibliotek administrerer teknisk tilgang til titlene og bistår forskerne ved sin institusjon.

Unit og bibliotekene ved UiB, UiO, NTNU og UiT (UB-BOTT) har samarbeidet om en felles plan for arbeidsflyt i avtalen. Det impliserer at det er utviklet et tilpasset «dashboard» med tilpasninger for biblioteker og forskere der biblioteket kan bistå i å godkjenne artikler for åpen publisering og ha oversikt over institusjonens kvote, blant annet.

Elsevier har gitt nettkurs (workshops) der de instruerer bibliotekene i hvordan de administrerer avtalen og hvordan man bruker dashboardet. Unit administrerer kontakten med Elsevier og har ansvar for informasjon til konsortiet.

Det enkelte bibliotek administrerer øvrige abonnementer biblioteket måtte ha med Elsevier og publisering i de av forlagets tidsskrifter som ikke er omfattet av avtalen.

 

 

 

Publisert 23. apr. 2019 10:07 - Sist endret 22. mai 2019 08:47