Hva er hovedtrekkene i Elsevier-avtalen?

Avtalen omtales som en pilotavtale. Den vil løpe i to år og inkluderer følgende:

  • Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection
  • Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med CC-BY-lisens fra januar 2019. Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert.
  • Piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler.
  • Mulighet for å publisere i 2157 titler.
  • 506 titler eid av Elsevier, akademiske foreninger, og tredjepartstitlene Cell Press og Lancet, er ikke en del av avtalen. 
  • Det er ingen økning i kostnader, og ingen standard publiseringsavgift.
  • Varige tilgangsrettigheter ("perpetual access") inkludert på samme vilkår som tidligere.
  • Vesentlige besparelser for institusjonene sammenlignet med tidligere. Dette er beregnet ut fra at en rekke institusjoner tidligere betalte for å kjøpe fri artikler, og et stort antall av disse vil nå være inkludert i avtalen.

 

FORKLARING AV AVTALEN

Generelt

Deltakerne i avtalen får lesetilgang til Science Direct Freedom Collection (SD FC) som tidligere år, men nå er det også inkludert i avtalen mulighet for forfattere å publisere åpent (open access).

 

Kostnadsnøytralitet

I avtalen som nå er inngått er prisøkningen redusert i forhold til den tidligere abonnementsavtalen (2014—18).

 

Lisens

Lisensavtale 2019-2020 mellom Unit og Elsevier

 

Hvem er omfattet av avtalen?

Deltakerinstitusjoner 2020

 

Lese artikler

Deltakerne i avtalen har lesetilgang til SD FC som omfatter 2259 tidsskrifter (pr. januar 2020).

Publisere artikler

Deltakerinstitusjonene har mulighet til å publisere totalt 1862 artikler per år i 2157 av Elseviers tidsskrifter. 

Det er 506 tidsskrifter som ikke er omfattet av avtalen.  Det innebærer at norske forskere som publiserer i disse tidsskriftene fortsatt må betale publiseringsavgift (APC) som før.

 

Hva med norske forskere som ikke er tilknyttet en deltakerinstitusjon?

Generelt er det ingen endringer for forskere som ikke er tilknyttet en deltakerinstitusjon:

Forskere utenfor avtalen har ikke lesetilgang til SD FC, men biblioteket kan abonnere på enkelttitler hos Elsevier. I mange tilfeller må forskeren kjøpe enkeltartikler eller få tilgang til artikler via et større bibliotek som er tilknyttet avtalen.

Alle norske forskere har nå som før mulighet til å publisere i alle Elseviers tidsskrifter. Er forskeren ikke tilknyttet en deltakerinstitusjon (eller tidsskriftet ikke er blant de 2157 som er omfattet av avtalen) vil det imidlertid kreves publiseringsavgift.

 

Hvordan kan man melde seg inn i avtalen?

Kontakt oss i Unit dersom din institusjon ønsker å delta i avtalen. Vi vil be Elsevier om pris som vi formidler tilbake til dere, slik at dere kan vurdere tilbudet. Prisen vil være basert på avgift for kjernetitlene (core subscriptions), altså abonnementer institusjonen har fra før, samt avgift for tilgang til alle titlene som finnes i pakken. Se eventuelt avsnittet «Bakgrunn og begrepsavklaring» på vår nettside som forsøker å forklare avtaletypen.

Publiseringskvoten på 1862 artikler er basert på hva som publiseres ved medlemsinstitusjonene i avtalen pr. 1. januar 2019. Når nye medlemmer slutter seg til avtalen, vil kvoten økes basert på disse nye medlemmenes historiske publikasjoner i Elseviers tidsskrifter.

 

Hvilke titler er omfattet av avtalen, og hvilke er det ikke?

Tittellistene i lenkene under gjelder tilganger og rettigheter deltakerinstitusjonene har:

 

Cell Press og The Lancet

Det er ikke mulig å publisere artikler åpent uten ekstra kostnader i titler fra Cell Press og The Lancet. Dette utgjør totalt 47 titler.

Når det gjelder lesetilgang, er The Lancet en del av SD FC, og det er derfor lesetilgang til fire titler.

Derimot er ikke Cell Press en del av SD FC, og det gis derfor ikke lesetilgang. Cell Press er imidlertid ikke tatt ut i forbindelse med denne avtalen – nå som tidligere må institusjoner/forskere inngå egne avtaler dersom de ønsker tilgang til disse tidsskriftene.

 

Tidsskrifter fra akademiske foreninger

Elsevier administrerer en del titler fra akademiske/lærde foreninger (learned societies). Disse foreningene eier tidsskriftene sine selv. Det er lesetilgang til tidsskriftene, og fra 1. oktober 2019 er det også mulig for norske forskere å publisere åpent i 413 av disse tidsskriftene. Oppdatert liste over tidsskrift som er inkludert for publisering ligger under andre kulepunkt ovenfor.

 

Hvor mange artikler kan den enkelte institusjon publisere?

Avtalen inkluderer altså publisering av totalt 1862 artikler per år (pluss økning i kvoten dersom nye medlemmer slutter seg til avtalen). Skulle det bli nødvendig, vil Unit beregne kvoter for antall artikler den enkelte institusjon kan publisere, basert på hva institusjonene har publisert tidligere. Dette kan justeres mot slutten av året.

Avtalen har tilbakevirkende kraft, det vil si at antall artikler som kan publiseres åpent gjelder fra januar 2019. Elsevier vil kontakte forskere for å tilby konvertering til åpen tilgang for artikler som allerede er publisert. Hvis en publiseringsavgift er blitt innbetalt til Elsevier for åpen publisering i 2019 før denne avtalen trådte i kraft, har Elsevier tilbudt å kontakte forfatteren og tilbakebetale den innbetalte publiseringsavgiften. Også disse artiklene vil bli merket i PDF-en som open access med CC-BY-lisens.

 

Korresponderende forfattere

Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert åpent med en CC-lisens (de tilbyr to varianter) fra januar 2019, altså med tilbakevirkende kraft. Med «norsk korresponderende forfatter» menes at vedkommende er ansatt ved en av deltakerinstitusjonene i avtalen.

Korresponderende forfatter (corresponding author) er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning.

Korresponderende forfatter melder inn denne rollen når han/hun registrerer artikkelen i Elseviers dashboard.  Vedkommende vil bli godkjent når han/hun oppgir en av deltakerinstitusjonene som arbeidssted.

Det er mulig for korresponderende forfatter å oppgi annet enn institusjonell e-postadresse. En forfatter som er ansatt ved UiO kan derfor bruke eksempelvis @gmail-adresse i stedet for @uio-adresse.

 

Hvilke artikler kan inngå i avtalen?

Når det gjelder dato som avgjør hvilke artikler som er kvalifiserte for publiseringskvoten, er det innleveringsdato (submission date) som er gjeldende (og ikke dato for godkjenning (acceptance date) eller publisering (publishing date)). Når den innleverte artikkelen er akseptert for publisering, kan institusjonen be om å få den innenfor publiseringskvoten. For institusjoner som deltar fra 1. januar 2019 betyr det at dersom artikkelen er innlevert før 1. januar 2019 vil den ikke være kvalifisert for OA-kvoten. Derimot er en artikkel som blir levert inn etter 1. januar det.

Hvis forfatteren velger å publisere i et tidsskrift der publiseringsavgift må betales, bekrefter Elsevier at det er prisen som ble presentert ved innlevering av artikkelen som gjelder. På denne måten blir forfatteren ikke konfrontert med en høyere pris dersom prisen på APC går opp i løpet av den redaksjonelle gjennomgangsprosessen.

Når det gjelder OA-publisering med tilbakevirkende kraft, har Elsevier tilbudt å konvertere artikler som ble publisert tidligere i 2019 til åpen tilgang. Det betyr i praksis at Elsevier kan åpne artiklene som er publisert, men ikke åpent tilgjengelig, i perioden etter 1. januar 2019 og frem til avtalestarten. For denne retrospektive publiseringen er det artikkelens publiseringsdato som gjelder.

Elsevier tilbyr også å tilbakebetale publiseringsavgifter for åpen publisering som er betalt inn fra 1.1.2019 frem til avtalestart den 6.5.2019.

 

CC-lisenser

Avtalen tillater publisering med to forskjellige typer delingslisenser fra Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en CC-lisens.

 

Egenarkivering

Artikler som er publisert åpent via avtalen med en CC-lisens kan deles fritt. Forlagets PDF kan lastes opp i Cristin og i institusjonelle arkiv.

 

Arbeidsflyt for forskeren

Elsevier har laget en Powerpoint-presentasjon som viser arbeidsflyten for en forsker som vil publisere åpent i et Elsevier-tidsskrift.  
 

Plan S-kompatibilitet

Dagens avtale er ikke kompatibel med Plan S i den forstand at Elsevier med avtalen har konvertert tidsskriftene sine til full åpen tilgang for alle. Elsevier har imidlertid uttalt at de mener å oppfylle intensjonene i Plan S, og Unit opplever avtalen som en overgangsavtale mot dette målet. Avtalen vil gi gode datagrunnlag til å evaluere og planlegge framtidige ordninger av denne typen.  Det er også derfor avtalen omtales som en «pilot».

 

Hva skjer om man går over kostnadsrammene i avtalen?

Deltakerinstitusjonene har sluttet seg til at de vil se på løsninger for å få publisert åpent også utover avtalen, og derved vurdere eventuelle kostnader på institusjonsnivå. Rammene for den framforhandlete avtalen er imidlertid i samsvar med hva som publiseres ved norske institusjoner.

 

Hvem gjør hva?

Unit administrerer avtalen for SD FC med deltakerinstitusjonene som et konsortium. Denne administrasjonen gjøres på overordnet nivå, altså det som angår medlemskap i konsortiet, fakturering og fordeling av kvoter.

Det enkelte bibliotek administrerer teknisk tilgang til titlene og bistår forskerne ved sin institusjon.

Unit og bibliotekene ved UiB, UiO, NTNU og UiT (UB-BOTT) har samarbeidet om en felles plan for arbeidsflyt i avtalen. Det impliserer at det er utviklet et tilpasset «dashboard» med tilpasninger for biblioteker og forskere der biblioteket kan bistå i å godkjenne artikler for åpen publisering og ha oversikt over institusjonens kvote, blant annet.

Elsevier har gitt nettkurs (workshops) der de instruerer bibliotekene i hvordan de administrerer avtalen og hvordan man bruker dashboardet. Unit administrerer kontakten med Elsevier og har ansvar for informasjon til konsortiet.

Det enkelte bibliotek administrerer øvrige abonnementer biblioteket måtte ha med Elsevier og publisering i de av forlagets tidsskrifter som ikke er omfattet av avtalen.

 

Elseviers informasjonsside om avtalen mellom Unit og Elsevier

 

Publisert 23. apr. 2019 10:07 - Sist endret 10. jan. 2020 13:34