Forskningsdata

Åpen tilgang til forskningsdata, ofte kalt åpne data (engelsk: open data), handler om å gjøre forskningsresultater i form av grunnleggende data fritt tilgjengelig.

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata som åpne data, vil gjøre det mulig å både maksimere utnyttelsen samt å kvalitetssikre forskningsresultatene. Ved å dele forskningsdata kan resultatene etterprøves og valideres, brukes på nye måter og i nye sammenhenger. Deling av data kan bidra til effektivisering ved å minimere mye unødvendig dobbeltarbeid, både i form av bedre utnyttelse og gjenbruk, men også ved å forenkle tilgjengeliggjøringen av negative forskningsresultater.

Utfordringer knyttet til åpen publisering og deling av forskningsdata er for eksempel sikring av sensitive data og data av kommersiell verdi. Ikke alle forskningsdata kan gjøres åpent tilgjengelig. Det må derfor være unntak for visse typer data, slik at rettigheter og interesser ivaretas på en tilfredsstillende måte.

 

Datahåndteringsplan

En måte å kartlegge, organisere, sikre og ivareta forskningsdata er ved bruk av en såkalt datahåndteringsplan, eller Data Management Plan (DMP).

En DMP er noe flere og flere finansiører krever av forskningsprosjekter. For eksempel krever EU at Horisont 2020-prosjekter har en DMP (Les mer her - Guidelines on Data Management in H2020). En DMP inneholder gjerne en oversikt over hvilke data prosjektet forventer å generere, hvordan disse dataene vil bli generert, planer for deling og konservering av disse dataene, samt en gjennomgang av potensielle sensitive data og eventuelle restriksjoner og sikkerhetstiltak som bør gjelde. For mer informasjon om DMP kan du se her.

 

Åpne data i norsk perspektiv

I Norge har Forskningsrådet (NFR) det offisielle ansvaret for åpne data. De har også utformet en policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata
Det finnes også en rekke norske arkiv som er spesialiserte på forskningsdata, slik som Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NDS) og NorStore. NorStore har i samarbeid med USIT også utarbeidet Tjenester for Sensitive Data (TSD), som er en mulighet for å lagre for eksempel persondata, helsedata og andre sensitive data.

 

Åpen forskning

Åpne data ses ofte i sammenheng med blant annet åpen tilgang (open access) som en del av det større begrepet kalt åpen forskning (open science, open research). Målet for åpen forskning er å gjøre vitenskapelig forskning mer transparent, åpen, tilgjengelig og etterprøvbar. EU har finansiert det toårige prosjektet Facilitat Open Science Training for European Research (FOSTER), som skal hjelpe forskere i overgangen til åpen forskning. FOSTER utarbeider opplæringsmateriale og kurs om temaer relatert til åpen tilgang, åpne data osv.

 

Ressurser

Publisert 30. nov. 2015 11:53 - Sist endret 22. nov. 2018 14:22