Forhandlinger og hva de kan bety for framtidig tilgang

Unit forhandler med Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley høsten/vinteren 2018. Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler, og så lenge forhandlingene pågår, er avtalene med de enkelte forlagene gjeldende.

Av forhandlingstekniske grunner er det ikke mulig å antyde utfall for den enkelte forhandlingen mens den pågår. Det vil komme informasjon når forhandlingene har resultert i ny avtale eller eventuelt et brudd.

Vi vil i det følgende gi en kortfattet oversikt over forhandlingene og hva som ser ut til å være status for tilgang i 2019.

 

Forhandlinger pr. desember 2018: 

Dagens avtaler mellom Unit og Elsevier, SpringerNature,Taylor & Francis og Wiley utgår alle 31.12.18.  

Forlagene er informerte om Units forankring, som har betydning for inngåelse av fremtidige avtaler: 

August 2017: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang  

Juli 2018: UHRs støtteerklæring til Units forhandlingsprinsipper  

September 2018: Forskningsrådets tilslutning til Plan S 

 

Generelt om bakgrunn og forankring for Units forhandlinger

 

I forhandlingene har Unit alltid som mål å oppnå enighet med forlagene. Med dette utgangspunktet ber vi forlagene om å få opprettholdt tilgangen der forhandlingene kan tenkes å gå på overtid -- såkalt “grace access”.  

Forhandlingene er kompliserte og tidkrevende: Unit får fortsatt tilbud fra forlagene som skal analyseres i samarbeid med forhandlingsutvalget og evalueres av forhandlingsrådet før en beslutning kan fattes.  

Her følger en kortfattet oversikt over status for de fire største avtalene: 

 

Elsevier: I april 2018 ble Elsevier bedt om å levere et tilbud som reflekterte de nye kravene i retningslinjene. Dette tilbudet var oss ikke i hende før i november 2018. Forhandlingene er komplekse og tidkrevende å gjennomføre på en god måte, og siden forlaget kom sent på banen, vil vi neppe komme til enighet før årsskiftet.  

Elsevier ønsker å ta betaling for å fortsette tilgangen i 2019. Dette aksepteres ikke av vårt forhandlingsråd, og derfor vil tilgangen bli brutt fra nyttår. Vi understreker at forhandlingene fortsetter, og at dette derfor ikke er å betrakte som et brudd i forhandlingene. 

 

SpringerNature: Det er usikkert hvorvidt avtalen med SpringerNature blir ferdig forhandlet før årsskiftet. Om det innvilges grace access (se ovenfor) avhenger av hvor nær enighet Unit er med forlaget. 

 

Taylor & Francis: Det er usikkert hvorvidt avtalen med Taylor & Francis blir ferdig forhandlet før årsskiftet. Grace access innvilges t.o.m. 31. januar 2019. 

 

Wiley: Det er usikkert hvorvidt avtalen med Wiley blir ferdig forhandlet før årsskiftet. Grace access innvilges t.o.m. 31. januar 2019. 

 

Tilgang

Siden det vil mangle tilgang for minst én av disse ressursene over nyttår, ber vi bibliotekene om å gjøre seg kjent med hvordan institusjonens forskere kan få tilgang til relevant litteratur.  

Denne kunnskapen er viktig uavhengig av om biblioteket abonnerer på eller har tilgang til de store tidsskriftbasene eller ikke. 

 

UiT har publisert en svært nyttig ressurs: Tidsskriftavtaler 2019. Her har bibliotekene ved UiT, UiO, NTNU og UiB gått sammen om å informere også andre biblioteker om hvilke tidsskrift som kan bli rammet ved eventuelle tilgangsbrudd, alternative måter å skaffe tilgang på, samt spørsmål og svar.

 

Biblioteket ved NTNU har laget en informativ oversikt som de har formidlet til sine ansatte og forskere, og de har gitt Unit tillatelse til å dele denne informasjonen:

NTNU: Hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler

English version of the text above:

NTNU: How to find (open) accessible scholarly articles

 

Se også OpenAccess.se: Alternativa accessvägar för öppet tillgängliga artiklar

 

Post Cancellation Access: Dersom din institusjon er medlem i en konsortieavtale, vil du finne mer informasjon om de fire forlagenes “Post Cancellation Access” i Edvarda

 

Fjernlån: Kontakt ditt bibliotek for informasjon om mulighetene for fjernlån. 

 

Forhandlinger i andre land: Hva er erfaringene?

Informasjonen under er i det vesentlige hentet fra institusjonenes åpne nettsider. Konsortiene deler ikke informasjon om detaljer rundt forhandlingene mens disse pågår. 

 

Elsevier: 

Sverige: Etter å ha forhandlet i 18 måneder med Elsevier, varslet det svenske Bibsam-konsortiet gjennom sin styreleder Astrid Widding Söderbergh, rektor ved Stockholms universitet, at de ville si opp dagens avtale med Elsevier fra og med 30. juni 2018. Avtalen gikk ut 1. januar 2018, men Bibsam og Elsevier ble enige om at Bibsam skulle betale måned for måned i 2018 mens forhandlingene ennå pågikk.  

Elsevier stengte all tilgang for svenske institusjoner 1. juli 2018. 

Bibsam publiserte i oktober 2018 nyhetssaken «100 dagar utan avtal med Elsevier» på Openaccess.se. Der skriver de at de mottar både støtteerklæringer og negative tilbakemeldinger. Støtten til åpen tilgang er sterk, og det er mange som mener at utgiverens høye fortjenestemargin er urimelig. De negative kommentarene gjelder som regel problemer knyttet til tilgang til artiklene forskeren trenger. Alle kommentarer besvares med en beskrivelse av situasjonen, og at alle svenske rektorer i fellesskap støtter en enstemmig anbefaling om å si opp avtalen. 

Bibsam har bekreftet at det er planlagt et møte med Elsevier i slutten av desember 2018, som Elsevier har tatt initiativet til. Det er altså snakk om et møte, og ikke forhandlinger. 

Tyskland: I oktober 2016 annonserte det tyske konsortiet Projekt DEAL at de ikke ville fornye den eksisterende avtalen med Elsevier for 70 institusjoner fra januar 2017. Elsevier stengte først tilgangen for disse institusjonene, men åpnet den igjen etter seks uker. Høsten 2017 annonserte ytterligere 110 institusjoner at de ikke ville fornye eksisterende avtaler, og per i dag er det over 200 tyske universiteter og høgskoler som har sagt opp avtalen. I tillegg har 42 tyske forskere sagt fra seg sine roller som redaktører i Elsevier-tidsskrifter. Elsevier stengte endelig tilgang for alle disse institusjonene i juli 2018. Projekt DEAL har publisert en tidslinje for forhandlingene.  

Nederland annonserte i februar 2017 at de ville kreve de samme prinsippene som Tyskland når de skulle reforhandle avtalen med Elsevier. Avtalen går ut i 2019, og det nederlandske konsortiet bekrefter at de er i gang med forhandlingene. De nederlandske open access-nettsidene har publisert en egen FAQ om avtalen med Elsevier

Irland har kunngjort at de skal forhandle åpen tilgang inn årets reforhandling med Elsevier, men det er uklart om de krever de samme prinsippene for overgangsavtaler som de andre landene. Det samme gjelder for Ungarn, som også reforhandler i år. 

 

SpringerNature 

Springer og Nature er slått sammen, men avtalene forhandles hver for seg. Sverige, Tyskland og Nederland reforhandler Springer i år. Disse tre landene skal alle reforhandle avtalene SpringerCompact som de har hatt tidligere. Denne avtalen, som er en «read and publish»-avtale, ble også tilbudt Norge i for perioden 2016-2018, men ble avvist fordi den ga en prisøkning på rundt 50 %.  

Nederland annonserte i mars 2018 ar de har inngått ny avtale med Springer. Tyskland har også her en tidslinje for forhandlingene, men siden forhandlingene er i gang, understreker de at de ikke kan gi mer informasjon om tilbudene. 

Frankrike, ved det franske konsortiet Couperin, sa opp avtalen med Springer våren 2018 basert på en analyse av bruken av og verdien satt på tidsskriftene i pakken. Couperin ble enige med Springer i høst om en ny avtale der prisen er betraktelig redusert på en tradisjonell abonnementsavtale. 

 

Taylor & Francis 

Denne avtalen reforhandles av Finland også i år, og av en del institusjoner i Tyskland (men ikke samlet som DEAL-prosjektet). Sverige forhandler denne neste år.  

 

Wiley 

Tyskland, Storbritannia, Finland, Sverige og Norge forhandler alle med Wiley om en “transformational deal” som skal sikre overgang fra abonnement til åpen publisering. Tyskland har publisert en tidslinje for forhandlingene.  

 

 

Publisert 23. nov. 2018 09:28 - Sist endret 13. des. 2018 15:46