Forhandlingar om open tilgang

Unit forhandlar med dei største internasjonale forlaga innan akademisk publisering; Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og SpringerNature, i tillegg til fleire mindre akademiske utgivararar. Den overordna målsettinga for forhandlingane er at dei skal føre til ein bevegelse mot open tilgang.

Universitets- og høgskolerådet har kome med ei støtteerklæring der dei uttrykker tilslutnad og forventning til at Units forhandlingar med akademiske utgivarar blir gjennomført frå eit sett felles prinsipp.

I forhandlingane med dei akademiske utgivarane blir det mellom anna lagt vekt på:

  • Artiklar med korresponderande forfattarar frå Noreg skal vere ope tilgjengelege ved publiseringstidspunktet
  • Open publisering skal ikkje auke totalkostnadane i avtalane
  • Full openheit i lisensvilkår, kostnadar og forretningsmodellar
  • Permanent tilgang til innhald publisert i abonnementstidsskrift
  • Det skal visast rørsle mot avtalar der kostnadar er knytt til volum på norske institusjonars publisering.

 

Les meir om dei pågåande forhandlingane

 

Bakgrunn

I dagens abonnementssystem er vitskaplege artiklar låste inn bak betalingsmurar, og dei store internasjonale utgivarane tar stadig høgare pris for abonnementa sine.

Norske institusjonar betaler per i dag meir enn 330 millionar kroner årleg til utgivarane for lesetilgang til vitskaplege artiklar, òg dei som er publisert av forskarar ved norske institusjonar. Det har derfor vakse fram eit krav om at offentleg finansiert forsking bør vere fritt tilgjengeleg for alle.

 

Units arbeid

Ansvaret for forhandlingar med forlag og administrasjon av bibliotekkonsortium ligg hos eininga Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT).

Regjeringa fastsette i august 2017 Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, der målet er at alle norske vitskaplege artiklar finansiert av offentlige midlar skal være opent tilgjengelege innan 2024. Unit har i sine prinsipp for forhandlingar med internasjonale utgivarar lagt stor vekt på regjeringa sine mål og retningsliner.

Erklæringa Plan S frå dei europeiske forskingsråda, av dei Noregs forskingsråd, gjer at prosessen med publisering i opne tidsskrift eller på opne plattformer blir framskunda. Det er likevel viktig å merke seg at i ein overgangsperiode kan individuelle finansiørar akseptere opne publikasjonar i abonnementsbaserte tidsskrift, såkalla hybrid publisering. Det betyr at Unit arbeider med å forhandle fram overgangsavtalar, som vil gjere slik publisering mogleg i ein kort periode.
31. mai 2019 var den endelege Plan S klar, etter ein internasjonal runde med over 600 innspel, og over 50 innspel i den norske runden. For norske forskarar betyr det at krava i rettleiaren gjeld frå Forskingsrådets utlysingar frå 2021.

Forskningsrådet: Endelig Plan S er klar

Unit er i dialog med fleire reine open access-forlag. Desse forlaga vil gjere det enklare å publisere opent.

 

Publisert 25. sep. 2018 13:56 - Sist endret 14. okt. 2019 09:50