Forhandlinger med tidsskriftleverandører

Siktemålet i Units forhandlinger med utgiverne er å få på plass bærekraftige avtaler, i tråd med regjeringens Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

I forhandlingene har Unit alltid som mål å oppnå enighet med forlagene.

Units forhandlingsteam. F.v. Katrine Weisteen Bjerde, Nils Wheeler Andenæs, Tore Nilsen og Nina Karlstrøm. Foto: Unit

Forhandlingene er kompliserte og tidkrevende: Tilbud fra forlagene skal analyseres i samarbeid med Units forhandlingsutvalg og evalueres av Units forhandlingsråd før en beslutning kan fattes.  

I forbindelse med forhandlinger om åpen tilgang er det spørsmål om hvordan man skal kunne få enkel og lovlig tilgang til åpne artikler utenom avtalene. Teksten Tilgang til åpne artikler gir en oversikt både hva det gis tilgang til av artikler fra tidsskriftpakker, verktøy man kan bruke, hva lisensene gir tillatelse til og hva som finnes av åpne arkiv.

 

Avtaler med åpen tilgang

 

Bakgrunn

20. desember 2018 var det første møte i forhandlingsdelegasjonen som hadde oppgaven å avgjøre framdrift for avtalene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley. Forhandlingsdelegasjonen var sammensatt av  pro-/viserektorer ved NTNU, UiO, UiB og UiT, Units forhandlingsråd og Unit.

Møtet konkluderte med at forhandlingene skulle fortsette for alle de fire forlagene.

Det ble siden holdt en rekke møter i forhandlingsdelegasjonen. Forlagene forholdte seg til avklaringene fra disse møtene.

 

Wiley: Fredag 15. mars 2019 ble det kunngjort at Unit inngår avtale med Wiley om åpen publisering.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Elsevier: Tirsdag 23. april 2019 ble det publisert en pressemelding om at Unit og Elsevier har inngått avtale.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Springer: Torsdag 27. juni 2019 publiserte Unit pressemelding om at det foreligger en intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit som gjelder for perioden 2020—2022

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Taylor & Francis: Fredag 4. oktober 2019 ble det publisert pressemelding om at Unit har inngått avtale med Taylor & Francis

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Sage: Fra 2020 foreligger det en treårig avtale som også inkluderer åpen publisering.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Cambridge University Press (CUP): Fra 2020 foreligger det en treårig avtale som også inkluderer åpen publisering.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Frontiers: Fra 2020 foreligger det en treårig avtale med OA-forlaget Frontiers som innebærer at alle institusjoner som tilslutter seg avtalen får en rabatt på publiseringsavgift.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Oxford University Press (OUP): En treårig avtale er forhandlet fram fra 2020.

Les om hovedtrekkene i den nye avtalen.

 

Informasjon for forskeren om hvilke avtaler og hvilke titler man kan publisere åpent i finnes på disse sidene: Publisere åpent i lisensavtaler

Forhandlinger i andre land: Hva er erfaringene?

Informasjonen under er i det vesentlige hentet fra institusjonenes åpne nettsider. Konsortiene deler ikke informasjon om detaljer rundt forhandlingene mens disse pågår. 

 

Elsevier: 

Sverige: Etter å ha forhandlet i 18 måneder med Elsevier, varslet det svenske Bibsam-konsortiet gjennom sin styreleder Astrid Widding Söderbergh, rektor ved Stockholms universitet, at de ville si opp dagens avtale med Elsevier fra og med 30. juni 2018. Avtalen gikk ut 1. januar 2018, men Bibsam og Elsevier ble enige om at Bibsam skulle betale måned for måned i 2018 mens forhandlingene ennå pågikk.  

Elsevier stengte all tilgang for svenske institusjoner 1. juli 2018. 

Bibsam publiserte i oktober 2018 nyhetssaken «100 dagar utan avtal med Elsevier» på Openaccess.se. Der skriver de at de mottar både støtteerklæringer og negative tilbakemeldinger. Støtten til åpen tilgang er sterk, og det er mange som mener at utgiverens høye fortjenestemargin er urimelig. De negative kommentarene gjelder som regel problemer knyttet til tilgang til artiklene forskeren trenger. Alle kommentarer besvares med en beskrivelse av situasjonen, og at alle svenske rektorer i fellesskap støtter en enstemmig anbefaling om å si opp avtalen. 

Bibsam hadde møte med Elsevier i slutten av desember 2018, som Elsevier tok initiativet til. Det var altså snakk om et møte, og ikke forhandlinger. 

Forhandlingene ble gjenopptatt våren 2019. 22. november 2019 ble det sendt ut pressemelding om at ​Bibsamkonsortiet har inngått en transformativ avtale med Elsevier som gir ubegrenset åpen tilgang til svensk forskning.

Tyskland: I oktober 2016 annonserte det tyske konsortiet Projekt DEAL at de ikke ville fornye den eksisterende avtalen med Elsevier for 70 institusjoner fra januar 2017. Elsevier stengte først tilgangen for disse institusjonene, men åpnet den igjen etter seks uker. Høsten 2017 annonserte ytterligere 110 institusjoner at de ikke ville fornye eksisterende avtaler, og per i dag er det over 200 tyske universiteter og høgskoler som har sagt opp avtalen. I tillegg har 42 tyske forskere sagt fra seg sine roller som redaktører i Elsevier-tidsskrifter. Elsevier stengte endelig tilgang for alle disse institusjonene i juli 2018. Projekt DEAL har publisert en tidslinje for forhandlingene.  

Max Planck Society sendte ut en pressemelding 19. desember 2018 om at forhandlingene med Elsevier er brutt, og at de med dette støtter Projekt Deals forhandlinger.

Nederland annonserte i februar 2017 at de ville kreve de samme prinsippene som Tyskland når de skulle reforhandle avtalen med Elsevier. Avtalen går ut i 2019, og det nederlandske konsortiet bekrefter at de er i gang med forhandlingene. De nederlandske open access-nettsidene har publisert en egen FAQ om avtalen med Elsevier

Ungarn annonserte 15. desember 2018 at de har brutt forhandlingene med Elsevier.

Irland har kunngjort at de skal forhandle åpen tilgang inn årets reforhandling med Elsevier, men det er uklart om de krever de samme prinsippene for overgangsavtaler som de andre landene. 

University of California kunngjorde 28. februar 2019 at de sier opp avtalen med Elsevier.

 

SpringerNature 

Springer og Nature er slått sammen, men avtalene forhandles hver for seg. Sverige, Tyskland og Nederland reforhandlet Springer i 2018/19. Disse tre reforhandlet avtalen SpringerCompact som de har hatt tidligere. Denne avtalen, som er en «read and publish»-avtale, ble også tilbudt Norge i for perioden 2016-2018, men ble avvist fordi den ga en prisøkning på rundt 50 %.  Sverige inngikk avtale med SpringerNature i september  2019.

Nederland annonserte i mars 2018 ar de har inngått ny avtale med Springer. Tyskland har også her en tidslinje for forhandlingene, men siden forhandlingene er i gang, understreker de at de ikke kan gi mer informasjon om tilbudene. 

Frankrike, ved det franske konsortiet Couperin, sa opp avtalen med Springer våren 2018 basert på en analyse av bruken av og verdien satt på tidsskriftene i pakken. Couperin ble enige med Springer i høst om en ny avtale der prisen er betraktelig redusert på en tradisjonell abonnementsavtale. 

 

Taylor & Francis 

Denne avtalen reforhandles av Finland også i år. Finske FinELib laget en nyhetssak desember 2018 der de beskriver utfordringene i forhandlingene med T&F. FinELib kom ikke til enighet med forlaget, som resulterte i brudd i forhandlingene og tilgangen.

En del institusjoner i Tyskland (men ikke samlet som DEAL-prosjektet) forhandler også T&F. Sverige forhandler denne neste år.  

 

Wiley 

Finland publiserte en nyhetssak (desember 2018) der de beskriver utfordringene i forhandlingene.

Tyskland har publisert en tidslinje for forhandlingene.  

15. januar 2019 kunngjorde Projekt DEAL at de har inngått avtale med Wiley.

Sverige: 17. desember 2019 kunngjorde BIBSAM at de har tegnet en transformativ avtale med Wiley.

 

Forankring

Forlagene er informerte om Units forankring, som har betydning for inngåelse av fremtidige avtaler: 

August 2017: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang  

Juli 2018: UHRs støtteerklæring til Units forhandlingsprinsipper  

September 2018: Forskningsrådets tilslutning til Plan S 

 

Generelt om bakgrunn og forankring for Units forhandlinger

 

Hvem forhandler?

Unit har operativt ansvar for de nasjonale forhandlingene av lisensavtaler. I disse forhandlingene får Unit innspill fra et forhandlingsutvalg som består av en gruppe bibliotekarer ved UB-BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø), samt et eget forhandlingsråd med bibliotekledere fra UH-, institutt- og helsesektoren. Fra høsten 2018 var også rektorer ved NTNU, UiO, UiB og UiT involvert for å ta en avgjørelse basert på anbefalingene som er arbeidet fram. Rektorene deltok i forhandlingsdelegasjonen som vurderte de fire første, store avtalene.

Publisert 23. nov. 2018 09:28 - Sist endret 4. mai 2020 10:08