Finn opent tilgjengeleg forsking

Ei viktig søketeneste for OA-tidsskrift er DOAJ, Directory of Open Access Journals (doaj.org). Her kan det søkast i fleire tusen tidsskrift innan dei aller fleste fagområde.

I tillegg til DOAJ finst det ei rekke tenester som aggregerer innhald frå forskjellige vitenarkiv.

Aggregatoren CORE hevdar å ha verdas største samling av vitskapelege artiklar.

Den norske aggregatoren NORA gir norske vitenarkiv i éi tjeneste. NORA er igjen del av det større OpenAIRE-nettverket av vitenarkiv og aggreatorar. Opent tilgjengeleg forskingslitteratur kan også finnast ved å bruke spesialiserte søketenester, som t.d. Google Scholar. Resultata frå slike søk vil gjerne inkludere ulike typar «grønt» OA-materiale (preprint, postprint og publiserte versjonar) og «grå litteratur», altså forskingslitteratur som ikkje blir fagfellevurdert, som konferansebidrag eller forskingsrapportar.

Det finst fleire opne tidsskrift, innan ei rekke fagområde, som er basert i Noreg.

Frå 2017 er eit utval sentrale norske tidsskrift innan humanoira og samfunnsvitskap opent tilgjengelege gjennom ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Ordninga blir vidareført med 28 opne tidsskrift frå 2021. Kva for tidsskrift det gjeld finn du i denne lista.

 

Finn opent tilgjengelege tidsskrift

NSD sitt register over vitskapelege publiseringskanalar (tidsskrifter, seriar og forlag) gir informasjon om tidsskriftet er opent. Søk etter tidsskrift, og sjå om det under "Åpen tilgang" er angitt indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ.

 

Tilgang til artiklar utanom abonnementsavtalar

For biblioteka ved forskingsinstitusjonane er det viktig å gjere seg kjent med korleis forskarane kan få tilgang til relevant litteratur, uavhengig om biblioteket abonnerer på eller har tilgang til dei store tidsskriftbasane eller ikkje.

 

Biblioteket ved NTNU har laga ein informativ oversikt:

NTNU: Hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler

English version of the text above:

NTNU: How to find (open) accessible scholarly articles

 

Kungliga biblioteket, Sverige (in English)Alternative routes to open access articles

 

Korleis er dei store avtalane bygd opp, og kva har ein tilgang til? 

I samband med forhandlingane med Elsevier ønskte Unit å forberede deltakarane på eit eventuelt tilgangsbrot frå forlaget. Teksten her kan vere nyttig sidan han forsøker å forklare avtaletypen og kva ein har tilgang til:

Hvordan er Elsevier-avtalen bygget opp, og hva har man tilgang til?

 

Post Cancellation Access: Viss institusjonen din er medlem i ein konsortieavtale, vil du finne meir informasjon om dei fire største forlaga sin “Post Cancellation Access” i Unit sitt administrasjonssystem for bibliotekkonsortium, Edvarda. Kontakt biblioteket ved institusjonen din viss du ikkje har tilgang til denne ressursen.


Fjernlån: Det er omfattande fjernlånssamarbeid mellom biblioteka i Noreg. Kontakt biblioteket ditt, eller eit større UH-bibliotek, for informasjon om moglegheitene for fjernlån. 

 

Sjå òg Openaccess.no: Hvordan finner jeg OA-litteratur innen mitt fagfelt?

 

Publisert 28. aug. 2019 12:34 - Sist endret 8. des. 2020 15:07