Finn opent tilgjengeleg forsking

Kva finst av tenester som gjer det lettare å finne fram til forskingsresultat som er opne for lesing?

Illustrasjon: Shutterstock

NORA

Den norske aggregatoren NORA gir norske vitenarkiv i éi teneste. NORA er igjen del av det større OpenAIRE-nettverket av vitenarkiv og aggreatorar.  

 

DOAJ

Ei viktig søketeneste for OA-tidsskrift er DOAJ, Directory of Open Access Journals. Her kan det søkast i fleire tusen tidsskrift innan dei aller fleste fagområde.

 

CORE  

Aggregatoren CORE hevdar å ha verdas største samling av vitskapelege artiklar.

 

Spesialiserte søketenester, som t.d. Google Scholar  

Resultata frå søk frå til dømes Google Scholar vil gjerne inkludere ulike typar «grønt» OA-materiale (preprint, postprint og publiserte versjonar) og «grå litteratur», altså forskingslitteratur som ikkje blir fagfellevurdert, som konferansebidrag eller forskingsrapportar.

 

Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap  

Frå 2017 er eit utval sentrale norske tidsskrift innan humanoira og samfunnsvitskap opent tilgjengelege gjennom ordninga Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap. Ordninga blir vidareført med 28 opne tidsskrift frå 2021. Kva for tidsskrift det gjeld finn du i denne lista.

 

Opne fagspesifikke arkiv – til dømes:

ArXiv  (fysikk, matematikk, informatikk og andre realfag)

EuropePMC (livsvitskap)

PubMed Central (medisin og database for vitskapelege publikasjonar innan biomedisin og biologi)

RePec (økonomi)

 

Preprint-sørvarar  

Preprint-sørvarar er online arkiv som inneheld tekst eller data for vitskapelege artiklar som enno ikkje er fagfellevurderte eller aksepterte av tradisjonelle akademiske tidsskrift.

Liste over fagspesifikke preprint-sørvarar hos Foster Open Science

 

Referansedatabasar

Forskarar som er knytt til ein norsk forskingsinstitusjon har ofte tilgang til såkalla referansedatabasar, der ein kan gjere avanserte søk etter relevant forskingslitteratur. Web of Science frå Clarivate Analytics og Scopus frå Elsevier er dei mest brukte. Desse databasane gir høve til å filtrere på open access, slik at det da skal vere mogleg å få oversyn over relevant open litteratur. Kontakt biblioteket ved institusjonen din viss du er usikker på om du har tilgang eller viss du treng rettleiing i bruk av verktøya.

 

Andre tips til korleis du kan få tilgang til artiklar utanom abonnementsavtalar

NTNU: Hvordan finne (åpent) tilgjengelige artikler

Kungliga biblioteket, Sverige (in English): Alternative routes to open access articles

 

Fjernlån: Det er omfattande fjernlånssamarbeid mellom biblioteka i Noreg. Kontakt biblioteket ditt, eller eit større UH-bibliotek, for informasjon om moglegheitene for fjernlån.

 

Publisert 28. aug. 2019 12:34 - Sist endret 11. feb. 2021 09:55