Members in agreements with FTEs

The tables show institutions participating in minimum one consortium agreement via Unit.

Acronym

Name (NO)

Name (ENG)

FTE

Year of FTE

Folkebibliotek (Public Libraries)
FB0220 Asker bibliotek Asker public library 94 578 2020
FB1201 Bergen offentlige bibliotek Bergen public library 281 858 2019
FB0219 Bærum bibliotek Bærum public library 127 013 2019
FB0301 Deichmanske bibliotek Oslo public library 683 947 2019
FB1001 Kristiansand folkebibliotek Kristiansand public library 92 502 2019
FB1719 Levanger bibliotek Levanger public library 20 239 2019
FB1103 Stavanger bibliotek Stavanger public library 134 284 2019
FB1714 Stjørdal bibliotek Stjørdal public library 24 036 2019
FB1504 Ålesund bibliotek Ålesund public library 47 199 2018
Fylkesbibliotek (County Libraries)
AFK Agder fylkeskommune Agder county 305 244 2019
TROMSFB Troms og Finnmark fylke Troms and Finnmark county 243 311 2020
Museum
ANNO Anno museum Anno Museum 125 2015
NMK Nasjonalmuseet for kunst, arkitekur og design The National Museum of Art, Architecture and Design 168 2015
NTM Norsk Teknisk Museum Museum of Science and Technology 55 2015
SLM Stiftelsen Lillehammer museum The Foundation Lillehammer Museum 77 2014
Forskningsinstitutt (Research Institutes)
BRC Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling Bergen Resource Centre for International Development 70 2020
FAFO Forskningsstiftelsen Fafo The Fafo Research Foundation 57 2019
FFI Forsvarets forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment 711 employees, approx. 500 researchers 2019
FNI Fridtjof Nansens Institutt Fridtjof Nansen Institute 22 2019
IMR Havforskningsinstituttet Institute of Marine Research 582  
IFE Institutt for energiteknikk Institute for Energy Technology 250 2019
PRIO Institutt for fredsforskning Peace Research Institute Oslo 59 2019
ISF Institutt for samfunnsforskning Institute for social research 45 2019
FHI Folkehelseinstituttet Norwegian Institute of Public Health 460  
NIBIO NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research 351 2019
NILU NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning NILU - The Norwegian Institute for Air Research 101 2019
NOFIMA Nofima Nofima the food research institute 199 2019
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education 61 2019
NGI Norges Geotekniske Institutt Norwegian Geotechnical Institute 200 2019
NBI Norsk barnebokinstitutt The Norwegian Institute for Children's Books 6  
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning Norwegian Institure for Cultural Heritage Research 76 2019
NINA Norsk institutt for naturforskning Norwegian institute for nature research 211 2019
NIVA Norsk institutt for vannforskning Norwegian institute for water research 152 2019
NPOLAR Norsk Polarinstitutt Norwegian Polar Institute 55  
NR Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 70 2019
Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Norwegian Institute of Wood Technology    
RBUPos Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway 93  
HLS Senter for studier av Holocaust og livsynsminoriteter Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities    
STAMI Statens arbeidsmiljøinstitutt National institute of occupational health 67  
SINTEF Stiftelsen SINTEF Stiftelsen SINTEF 1 304 2015
TØI Transportøkonomisk institutt Institute of Transport Economics 73 2019
VETINST Veterinærinstituttet Norwegian Veterinary Institute 137 2019
NF Nordlandsforskning Nordland Research Institute 31 2019
NORCE NORCE Norwegian research Centre NORCE Norwegian research Centre 422 2018
VF Vestlandsforsking Western Norway Research Institute 25 2019
Høgskoler (University Colleges)
FHS Forsvarets høgskole Norwegian Defence University College 980 2018
HVL Høgskulen på Vestlandet Western Norway University of Applied Sciences 12 607 2019
INN Høgskolen i Innlandet Inland Norway University of Applied Sciences - INN University 9 828 2019
HiØF Høgskolen i Østfold Ostfold University College 5 020 2019
HVO Høgskulen i Volda Volda University College 2 927 2019
KHiO Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts 629 2019
NLA NLA Høgskolen NLA University College 2 073 2019
SA Sámi allaskuvla / Samisk høgskole Sámi allaskuvla / Sámi University College 186 2019
KRUS Kriminalomsorgens utdanningssenter Correctional Service of Norway Staff Academy 348  
AHO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Oslo School of Architecture and Design 708 2019
BI Handelshøyskolen BI Norwegian Business School 12 027 2019
HiMolde Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Molde University College - Specialized University in Logistics 1 710 2019
NHH Norges Handelshøyskole Norwegian School of Economics 3 143 2019
NIH Norges idrettshøgskole Norwegian School of Sport Sciences 1 051 2019
NMH Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music 758 2019
PHS Politihøgskolen Norwegian Police University College 2 590  
MF MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn MF Norwegian School of Theology, Religion and Society 888 2019
BAS Bergen Arkitekthøgskole Bergen School of Architecture 181 2019
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Queen Maud University College of Early Childhood Education 1 133 2019
BDM Barratt Due Musikkinstitutt The Barratt Due Institute of Music 71 2019
FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole Fjellhaug International University College 229 2019
HK Høyskolen Kristiania (HK+Westerdals from 2018) Kristiania University College 6 354

2019

LDH Lovisenberg Diakonale Høgskole Lovisenberg Diaconal University College 895 2019
VID VID vitenskapelige høgskole (DHS, HDH, HB, MHS, Diakonova) VID Specialized University 3 693 2019
Ansgar Ansgar teologiske høgskole Ansgar University College and Theological Seminary 248 2019
Steinerhoyskolen Steinerhøyskolen i Oslo Rudolf Steiner University College Oslo 158 2019
Universitet (Universities)
Nord Nord universitet (UiN, HiNe, HiNT) Nord University 8 203 2019
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 5 215 2019
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norwegian University of Science and Technology 34 779 2019
OsloMet OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – Oslo Metropolitan University

[formerly HiOA - Oslo and Akershus University College of Applied Sciences]

16 127 2019
UiT UiT - Norges arktiske universitet UiT The Arctic University of Norway 13 602 2019
UiA Universitetet i Agder University of Agder 9 913 2019
UiB Universitetet i Bergen University of Bergen 15 268 2019
UiO Universitetet i Oslo University of Oslo 21 868 2019
UiS Universitetet i Stavanger University of Stavanger 8 838 2019
USN Universitetet i Sørøst-Norge

University of South-Eastern Norway

[formerly HSN, Høgskolen i Sørøst-Norge; University College of South-Eastern Norway]

13 238 2019
Universitetssenter (University Centres)
UNIS Universitetssenteret på Svalbard The University Centre in Svalbard 265  
Sykehus (Hospitals)
Ahus Akershus universitetssykehus Akershus University Hospital 3 807  
DiakonSyk Diakonhjemmet sykehus. Medisinsk bibliotek Diakonhjemmet Hospital, Medical Library 1 350  
Kreftregisteret Kreftregisteret The Cancer Registry of Norway    
OUS Oslo universitetssykehus HF v/UiO Oslo University Hospital - UiO 12 830  
SiV Sykehuset i Vestfold Vestfold Hospital Trust 2 426  
SIHF Sykehuset Innlandet Innlandet Hospital Trust 3 938  
OSTFSYK Sykehuset Østfold Sykehuset Østfold 2 644  
SSHF Sørlandet sykehus HF Soerlandet Hospital 2 667  
VVHF Vestre Viken HF Vestre Viken Hospital Trust 3 541  
Offentlig organ (Government/Non Profit Research Institutions)
Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs 190  
DSS Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Norwegian Government Security and Service Organisation 5 900  
FSTAB Forsvarsstaben - Biblioteket Defence Staff HQ - Library    
HDIR Helsedirektoratet Norwegian Directorate of Health 913  
IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet The Directorate of Integration and Diversity 120  
Mattilsynet Mattilsynet Norwegian Food and Safety Authority    
MET Meteorologisk institutt Norwegian Meteorological Institute    
MDIR Miljødirektoratet Norwegian Environment Agency 472  
NB Nasjonalbiblioteket National Library of Norway 450  
NOKUT NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education) 95 2015
Norad Norad Norwegian Agency for Development Cooperation 235  
NBank Norges Bank Norges Bank 701  
NFR Norges forskningsråd The Research Council of Norway    
NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway 225  
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Norwegian Water Resources and Energy Directorate 600 (20 researchers)  
NRK Norsk rikskringkasting Norwegian Broadcasting Corporation 2 950  
NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute for International Affairs 40 2017
NFD Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet    
Patent Patentstyret The Norwegian Patent Office 260  
Ptil Petroleumstilsynet Petroleum Safety Authority 165  
POL Politiet Norwegian Police    
RIKSANT Riksantikvaren the Directorate for Cultural Heritage 165  
Riksrevisjonen Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway, The Library 464  
DIKU

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

(tidligere SiU)

The Norwegian agency for international cooperation and quality enhancement in higher education

(formerly SiU)

120 2018
SPR Språkrådet The Language Council of Norway 15  
SLV Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency 242  
NRPA Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority    
SSB Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 890  
Stortinget Stortingsbiblioteket Library of the Storting 700  
UDIR Utdanningsdirektoratet Norwegian Directorate for Education and Training 298  
UD Utenriksdepartementet Norwegian Ministry of Foreign Affairs 1 490  
Landinfo Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon Country of Origin Information Centre 30  
VeiDir Vegdirektoratet Norwegian Public Roads Administration    
TK Tannhelsetjenestens kompetansesenter      
BBANT Byantikvaren i Bergen      
Statped Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste
Publisert 8. okt. 2019 13:01 - Sist endret 23. nov. 2020 14:51