Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan nå leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene er etablert for en periode på tre år fra 2018.

 

English version

Høsten 2017 valgte en faglig publiseringskomité ut tidsskriftene som inngår i ordningen fra 2018. Utvelgelsen ble foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen blir administrert av Unit (tidligere Ceres) i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

25 tidsskrift er fra 2018 kjøpt inn inn for en periode på tre år (2018–2020). 41 tidsskrift søkte om støtte.

Finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden vil være gjennom tre aktører:

  • Forskningsrådet vil videreføre sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet.
  • Kunnskapsdepartementet vil bidra til finansieringen som en overgangsordning.
  • 15 forskningsinstitusjoner bidrar til konsortiet med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter. 

Unit, i samråd med Universitets- og høgskolerådet og Forskningsrådet, koordinerte prosessen med tre grupper aktører:

1. Utgivere av tidsskrift og tidsskrifteiere fikk mulighet til å melde på tidsskrift man mener er sentrale nasjonale tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og som oppfyller formelle vilkår for å delta i ordningen.

Innmelding av tidsskrift til ordningen var via et skjema som var publisert på disse nettsidene.

2. En publiseringskomité som består av tre medlemmer fra humaniora og tre medlemmer fra samfunnsvitenskapene valgte ut sentrale nasjonale tidsskrift som skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet. Anbefalingen ble gjort med utgangspunkt i påmeldte tidsskrift, og med støtte i informasjon fra forskningsinformasjonssystemet Cristin. Antallet tidsskrift som inngår i ordningen var avhengig av bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene ble priset.

3. Forskningsinstitusjonene, ved bibliotekene, var diskusjonspartner for Unit, og enkelte har bidratt med finansiering.

 

Les mer:

Bakgrunn: Prosessen for å få et tidsskrift vurdert for perioden 2018-20

Tidsskrift som har fått støtte 2018-2020

Humaniorameldingen: Nasjonal konsortiemodell for innkjøp av åpne norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (pkt 5.3.2)

 

Kontakt

humsam-tidsskrift@ceres.no

Publisert 20. sep. 2018 13:30 - Sist endret 14. mai 2020 19:52