Åpen tilgang og åpen forskning

Open Access promomateriaal av biblioteekje. Tilgjengelig under CC BY-NC-SA 2.0 lisens

Åpen tilgang (open access, OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. 

Hovedargumentet for åpen tilgang er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsmurer. Det er i dag bred enighet om at åpen tilgang vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forhandler med de store tidsskriftforlagene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley, i tillegg til en rekke mindre utgivere av vitenskapelige ressurser. 
Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler, og så lenge forhandlingene pågår, er avtalene med de enkelte forlagene gjeldende. Du kan lese mer om forhandlinger med tidsskriftleverandører her.

 

Våren 2020 arbeides det særlig med innspill til en utredning om CC-lisenser og å stake ut ny kurs for videre forhandlinger, basert på erfaringene rundt inngåtte publiser og les-avtaler med de store tidsskriftforlagene. Dette arbeidet ble presentert 21. januar 2020

 

Den politiske forankringen for åpen tilgang i Norge ligger i regjeringens nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Universitets- og høgskolerådets tilslutning til forhandlinger om åpen tilgang med forlag og de europeiske forskningsfinansiørenes 'Plan S', som Norges forskningsråd har sluttet seg til.

Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang og ansvarlig for nettstedene openaccess.no og Unit lisensavtaler og åpen tilgang.

Nasjonale retningslinjer

Regjeringen fastsatte 22. august 2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Unit har nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang

Les retningslinjene og hva de innebærer for den enkelte forsker og institusjon

Forhandlingar om open tilgang

Unit forhandlar avtalar med dei største internasjonale utgivarane av vitskaplege artiklar på vegner av ei rekkje norske institusjonar med sikte på ein bevegelse mot open tilgang.

UHR har gitt si støtte til prinsippa for forhandlingane.

Les meir om forhandlingar

 

Plan S

I ei erklæring 4. september 2018 frå det europeiske forskningsrådet blir det slege fast at alle resultat av forsking finansiert av nasjonale og europeiske forskingsråd skal vere publisert i opne tidsskrift eller på opne plattformer. 31. mai 2019 var endelege Plan S klar. For norske forskarar vil krava i rettleiaren gjelde frå Forskningsrådet sine utlysingar i 2021.

Les meir om Plan S