Åpen tilgang og åpen forskning

Åpen tilgang (open access, OA) betyr fri, online tilgang til forskningsresultater. 

Foto:Shutterstock

Hovedargumentet for åpen tilgang er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Mesteparten av dagens forskningslitteratur publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter, som gjør at tilgangen begrenses av betalingsmurer. Det er i dag bred enighet om at åpen tilgang vil kunne bidra til å effektivisere forskningen, og samtidig stimulere kunnskapsøkonomien ved å gi flere brukergrupper tilgang til kvalitetssikret vitenskapelig litteratur.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning forhandler med de store tidsskriftforlagene Elsevier, SpringerNature, Taylor & Francis og Wiley, i tillegg til en rekke mindre utgivere av vitenskapelige ressurser. 
Siktemålet er å få på plass bærekraftige avtaler, og så lenge forhandlingene pågår, er avtalene med de enkelte forlagene gjeldende.

 

Les mer om forhandlingene og hva de kan bety for framtidig tilgang

 

Den politiske forankringen for åpen tilgang i Norge ligger i regjeringens nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler, Universitets- og høgskolerådets tilslutning til forhandlinger om åpen tilgang med forlag og de europeiske forskningsfinansiørenes 'Plan S', som Norges forskningsråd har sluttet seg til.

Unit er nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang og ansvarlig for nettstedene openaccess.no og Unit lisensavtaler og åpen tilgang.

Nasjonale retningslinjer

Regjeringen fastsatte 22. august 2017 nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

Unit har nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang

Les retningslinjene og hva de innebærer for den enkelte forsker og institusjon

Forhandlingar om open tilgang

Unit forhandlar avtalar med dei største internasjonale utgivarane av vitskaplege artiklar på vegner av ei rekkje norske institusjonar med sikte på ein bevegelse mot open tilgang.

UHR har gitt si støtte til prinsippa for forhandlingane.

Les meir om forhandlingar

 

Plan S

I en erklæring fra det europeiske forskningsrådet 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Les mer om Plan S